Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ลงพื้นที่สุรินทร์ -บุรีรัมย์เตรียมเดินหน้าศึกษาพื้นที่สู่การพัฒนาการค้าการลงทุนเขตชายแดน
News & Event

สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ลงพื้นที่สุรินทร์ -บุรีรัมย์เตรียมเดินหน้าศึกษาพื้นที่สู่การพัฒนาการค้าการลงทุนเขตชายแดน

DATE : 17/6/2019 TIME : 09:39

สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ลงพื้นที่สุรินทร์ -บุรีรัมย์ เตรียมเดินหน้าศึกษาพื้นที่สู่การพัฒนาการค้าการลงทุนเขตชายแดน

  

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทยกัมพูชา และคณะกรรมการ จัดกิจกรรมเดินทางศึกษาข้อมูลเชิงลึกด้านการพัฒนาการค้าการลงทุนชายแดนไทย-กัมพูชา ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย ฯพณฯ ท่าน อ๊อค โซพอน (Mr. Ouk Sophron) เป็นผู้นำคณะในการเดินทางเยือนครั้งนี้ เพื่อมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจชายแดนไทยและกัมพูชาให้มีศักยภาพ

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะได้เข้าศึกษาดูงานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคจากฝั่งกัมพูชา โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายกรกฤต ทองสม ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อการพัฒนาโอกาสด้านการค้าการลงทุน โดยเป็นการหารือร่วมระดับจังหวัด ซึ่งมีนายสมบัติ สมบรูณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ และนายประยุทธ เขียวหวาน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งผู้แทนจากสภาธุรกิจท่องเที่ยว และนักธุรกิจในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อคิดเห็น 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เดินทางต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด (เชื่อมต่อไปยัง อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา) โดยมีนายเปญ โกศล (Mr. Pen Kosol) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าขายและการคมนาคมขนส่ง ณ จุดผ่านแดน พร้อมเดินทางไปยังอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ณ จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู-บ้านจุ๊บโกกี (เชื่อมต่อไปยัง อำเภอบันเตียอำปึล จังหวัดอุดรมีชัย) เพื่อร่วมประชุมหารือด้านโอกาสการค้าขาย การท่องเที่ยว และความพร้อมในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร 

การขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการศึกษาพื้นที่แบบเจาะลึกได้อย่างดี ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนพัฒนาธุรกิจชายแดนไทย กัมพูชา อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ลิ้งค์ข่าวเพิ่มเติม 

S! News สภาธุรกิจไทยกัมพูชา ลงพื้นที่สุรินทร์ -​บุรีรัมย์​เตรียมเดินหน้าศึกษาพื้นที่ สู่การพัฒนาการค้าการลงทุนเขตชายแดน 
MTHAI สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กรุยทางสู่ลงทุนชายแดน
Thaiza สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา กรุยทางสู่ลงทุนชายแดน
หนังสือพิมพ์ฐานความจริง สุรินทร์ ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือนเขตพื้นที่ชายแดน พร้อมพบปะนักธุรกิจจังหวัดสุรินทร์
ข่าว วันนี้ที่สุรินทร์ ทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยและคณะ เดินทางมาเยี่ยมเยือนเขตพื้นที่ชายแดน พร้อมพบปะผู้นำด้านการค้าและการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์

More...

DATE : 17/6/2019 TIME : 09:39

Update 17-June-2019
share