Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > การเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุน ณ ประเทศลาวและกัมพูชา
News & Event

การเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุน ณ ประเทศลาวและกัมพูชา

DATE : 15/5/2017 TIME : 09:43

กิจกรรม : การเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุน ณ ประเทศลาวและกัมพูชา
ระยะเวลาจัดงาน : วันอังคารที่ 13 ถึงวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
ผู้จัดงาน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยความร่วมมือจากสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา
รูปแบบกิจกรรม : เพื่อศึกษาลู่ทางและศักยภาพการลงทุนของประเทศลาวและประเทศกัมพูชาในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร และการสำรวจเส้นทางคมนาคมขนส่งระหว่างสามประเทศ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ : ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชา หรือนักธุรกิจไทยที่มีธุรกิจในกัมพูชาอยู่แล้ว และต้องการหาลู่ทางการขยายกิจการและการลงทุนในกัมพูชา 

 

Download File

More...

DATE : 15/5/2017 TIME : 09:43

Update 15-May-2017
share