Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > การนำคณะกรรมการและสมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เยือน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559
News & Event

การนำคณะกรรมการและสมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เยือน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559

DATE : 20/12/2016 TIME : 15:05

สรุปประเด็นสำคัญการนำคณะกรรมการและสมาชิกสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา เยือน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2559

คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นำคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ และสมาชิกจำนวน 20 คน เดินทางเยือน จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา โดยได้มีการประชุมหารือกับหอการค้าชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 • ขอให้ไทยช่วยผลักดันและอำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรของกัมพูชาให้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • การเพิ่มความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนชายแดนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 • เสนอให้มีการพัฒนาบริเวณชายแดนด่านบ้านแหลม-พระตะบอง และด่านบ้านผักกาด-ไพลิน เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนสินค้าเกษตร
 • ขอให้มีการอำนวยความสะดวกให้รถส่วนตัวและรถบรรทุกไปมาหาสู่กันได้สะดวกในบริเวณชายแดน
 • เสนอให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา สามารถให้ Border Pass อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่ติดกันได้ 7 วัน และอาจขยายเป็น 14 วันในอนาคต
 • การส่งออกข้าวโพดจากกัมพูชาเข้าไทยมีหลายขั้นตอน และราคาต่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนาม MoU ระหว่างกันแล้ว แต่ยังไม่มีการอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้เท่าที่ควร จึงเห็นควรให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายผลักดันประเด็นดังกล่าวให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาต่อไป
 • เสนอให้ทุกด่านถาวรไทย-กัมพูชา ขยายเวลาเป็นเที่ยงคืน โดยขอให้หอการค้าจังหวัดทั้งสองฝ่ายทำหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องขยายเวลาเปิดด่านเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
 • เสนอให้ภาคเอกชนไทยจัดคณะเดินทางสำรวจโอกาสการค้าและการลงทุนที่ จ.กระแจะ และ จ.รัตนคีรี ในบริเวณชายแดนกัมพูชา-เวียดนาม
 • เห็นควรให้มีการจัดทำ vat refund สำหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ passport ซื้อสินค้าบริเวณชายแดน
 • ควรให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายแดนมีการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน
 • เสนอให้ภาคเอกชนกัมพูชาจัดคณะศึกษาดูงานการค้าและด่านชายแดนระหว่าง ไทย-เมียนมาร์ ไทย-สปป ลาว และไทย-มาเลเซีย

 

Download File

More...

DATE : 20/12/2016 TIME : 15:05

share