Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > Luncheon Meeting with H.E.Pan Sorasak, Minister of Commerce, Neak Oknha Kith Meng, Honorary Chairman, Cambodia-Thailand Business Council, and Cambodian Businessmen
News & Event

Luncheon Meeting with H.E.Pan Sorasak, Minister of Commerce, Neak Oknha Kith Meng, Honorary Chairman, Cambodia-Thailand Business Council, and Cambodian Businessmen

DATE : 12/7/2016 TIME : 10:08

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นำคณะกรรมการและสมาชิก เดินทางเยือนกัมพูชา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยได้เข้าพบหารือและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับ H.E.Pan Sorasak รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา Neak Oknha Kith Meng ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย และคณะนักธุรกิจกัมพูชา โดยมีประเด็นและสาระสำคัญในการหารือดังนี้

  1. กัมพูชาอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่อง Double Tax Agreement โดยเรื่องดังกล่าวกระทรวงการคลังของกัมพูชาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยสภาธุรกิจฯ เสนอว่าหากผลักดันให้มีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวก่อนการประชุม Joint Cabinet Meeting ปลายปีนี้
  2. กัมพูชากำหนดเป็นเจ้าภาพจัดงาน CLMVT Forum 2017 โดยภาครัฐและเอกชนของไทยยินดีช่วยประสานงานและสนับสนุน
  3. ภาครัฐและเอกชนกัมพูชา ยินดีจะช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจไทยที่ต้องการทำการค้าและลงทุนในกัมพูชา
  4. สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และสมาคมเฟรนไชส์แอนด์ไลเซนส์ กำหนดนำคณะนักธุรกิจเฟรนไชส์เยือนกัมพูชาช่วงปลายเดือนกันยายน 2559 เพื่อหา Joint Venture ลงทุนในกัมพูชา
  5. ขอให้ภาคเอกชนไทยช่วยผลักดันให้การนำเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชามีความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรมากขึ้น โดยอาจทำเป็น Single Form และสามารถส่งเอกสารต่างๆ ได้บริเวณชายแดน
  6. ขอให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับมาตรฐานสินค้าซึ่งกันและกัน
  7. กัมพูชาต้องการใช้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นจุดพักสินค้าเกษตรของกัมพูชาก่อนส่งออกไปยังประเทศที่สาม เนื่องจากแหล่งเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ของกัมพูชาอยู่ในจังหวัดชายแดนติดกับไทย ซึ่งค่อนข้างห่างไกลจากท่าเรือสีหนุวิลล์ โดยเสนอให้มีการลงนาม MoU เพื่ออำนวยความสะดวกให้สินค้าเกษตรของกัมพูชา เนื่องจากปัจจุบันสินค้าเกษตรของกัมพูชายังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผ่านท่าเรือของไทย
  8. รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เสนอจะนำประเด็นต่างๆ เข้าหารือในการประชุม JTC โดยขอให้สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ผลักดันให้กระทรวงพาณิชย์ไทยเร่งรัดการจัดประชุมดังกล่าว

More...

DATE : 12/7/2016 TIME : 10:08

share