Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > หารือร่วมกับ H.E.Pan Sorasak, Minister of Commerce, Cambodia
News & Event

หารือร่วมกับ H.E.Pan Sorasak, Minister of Commerce, Cambodia

DATE : 20/6/2016 TIME : 15:22

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และคณะกรรมการ เข้าคารวะและหารือร่วมกับ H.E.Pan Sorasak, Minister of Commerce, Cambodia เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ H.E.Pan Sorasak รวมทั้งได้แนะนำสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และหารือความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและรัฐบาลกัมพูชาในการส่งเสริมและพัฒนาการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

More...

DATE : 20/6/2016 TIME : 15:22

share