Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event > การสัมมนาเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ CLMV"
News & Event

การสัมมนาเรื่อง "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ CLMV"

DATE : 20/6/2016 TIME : 15:13

คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศ CLMV" และเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "เจาะลึกและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มประเทศ CLMV" เมื่อวันที่พุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว

More...

DATE : 20/6/2016 TIME : 15:13

share