Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > News & Event
News & Event
การจัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

การจัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

DATE : 12/2/2016 TIME : 14:28
คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา และ คุณนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำคณะนักธุรกิจไทยจำนวน 20 คน ซึ่งประกอบธุรกิจในสาขาต่างๆ ดังนี้ ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง โลจิสติกส์ บริการ เคมีภัณฑ์ เครื่องหนัง พลังงานไฟฟ้า ขนส่ง การพิมพ์ การเงิน และธนาคาร เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเข้าร่วมประชุมร่วมสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมงาน Cambodia-Thailand Public Private Sector Networking Forum เข้าร่วมเปิดงาน Top Thai Brands 2016
Read More
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชากับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชากับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย

DATE : 21/12/2015 TIME : 15:29
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทย-กัมพูชากับสภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ต่อหน้านายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศ โดย Neak Oknha Kith Meng ประธานกิตติมศักดิ์สภาธุรกิจกัมพูชา-ไทย เป็นผู้ลงนามในฝ่ายกัมพูชา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการสานความสัมพันธ์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้า การลงทุน การค้าชายแดน การบริการ อุตสาหกรรมและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัมพูชาและประเทศ
Read More
การจัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

การจัดคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาและเวียดนาม

DATE : 27/7/2015 TIME : 14:02
เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ได้นำคณะนักธุรกิจจากประเทศไทยเดินทางเยือนประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม โดยมีจำนวนนักธุรกิจทั้งสิ้น 20 คน ภายใต้ธุรกิจอาทิ เช่น S&P Syndicate, Panpee Group, Ocean K Furnitrade, Bangkok Bank, TMB Bank เป็นต้น เพื่อเข้าเยี่ยมชนและรับฟังการบรรยายจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม จากภาคเอกชนของกัมพูชาและเวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ท่าเรือน้ำลึกของทั้งสองประเทศ เข้ารับฟังบรรยายจาก คุณจีรนันท์
Read More
การจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนกัมพูชา โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

การจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนกัมพูชา โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

DATE : 20/2/2015 TIME : 15:03
การจัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนกัมพูชา โดยสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา จัดคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 2558 ตามเส้นทางเกาะกง-สีหนุวิลล์-กัมปอต-กรุงพนมเปญ เป็นเวลา 4 วัน โดยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงพนมเปญ และกระทรวงพาณิชย์ สาระสำคัญ: 19 มกราคม 2558: เดินทางจากชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด-จังหวัดเกาะกง-จังหวัดสีหนุวิลล
Read More
ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าและสื่อมวลชนกัมพูชา

ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าและสื่อมวลชนกัมพูชา

DATE : 6/1/2015 TIME : 11:07
ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าและสื่อมวลชนกัมพูชา ชื่อโครงการ ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าและสื่อมวลชนกัมพูชา ระยะเวลาที่ดำเนินการ 1 วัน (วันที่ 31 กรกฎาคม 2557) สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา พร้อมทั้งคณะกรรมกา
Read More
สรุปประเด็นการหารือระหว่าง H.E. Ms.EatSopheaเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย กับ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

สรุปประเด็นการหารือระหว่าง H.E. Ms.EatSopheaเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย กับ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา

DATE : 30/12/2014 TIME : 09:09
สรุปประเด็นการหารือระหว่าง H.E. Ms.EatSopheaเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย กับ คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา วันพฤหัสบดีที่8พฤษภาคม 2557 เวลา 11.00-12.00 น. ณห้องรับรอง สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย คณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-กัมพูชาได้เข้าพบเพื่อคารวะและแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสการเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่งใหม่ในไทย รวมถึง หารือถึงแนวทางกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้งในส่วนของภาคเอกชนและรัฐบาล ชี้แจงทั่วไปเกี่ยวกั
Read More
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:06
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทำการค้าและการลงทุนในกัมพูชาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หากกล่าวถึงความเป็นเพื่อนบ้านที่แนบแน่นของประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา สามารถเห็นรูปธรรมที่เด่นชัดจากการที่มีเขตพรมแดนระหว่างประเทศที่ติดกันเป็นระยะทางประมาณ 8
Read More
การหารือพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา

การหารือพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา

DATE : 14/1/2015 TIME : 18:51
ชื่องาน: หารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา ระยะเวลาที่ดำเนินการ: 1 วัน (วันที่ 20 ธันวาคม 2557) สถานที่: โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ กรรมการ: นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา นางดวงใจ จันทร รองประธานสภาธุรกิจไทย-กัมพูชา นายวรทัศน์
Read More
< 12
share