Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > Articles
Articles

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 3

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:49
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ประเด็นคำถามหลัก การขยายตลาดการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ไปยังกัมพูชา มีความเป็นไปได้หรือไม่ และสภาพตลาดการทำธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างไร ตลาดการแข่งขันของธุรกิจรังนกในกัมพูชา เป็นอย่างไร บทสรุป การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการลงทุน ดังนี้ สภาพตลาดในธุรกิจประเภทนั้น อาทิเช่น ความนิยมของผู้บริโภค
Read More

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 2

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ประเด็นคำถามหลัก การเข้าไปลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่ที่กัมพูชา ควรจะติดต่อกับใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรจะทำการขยายตลาดด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด หาคู่ค้า เข้าไปลงทุนด้วยตนเอง โอกาสและอุปสรรคทางการค้าเมื่อเข้าไปลงทุน ถ้าต้องการลงทุนที่กัมพูชา และขยายต่อไปยังประเทศลาว เวียดนาม ควรจะไปตั้งโรงงา
Read More

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 1

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ สถานทูตกัมพูชา ประเด็นคำถามหลัก การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรจะทำการขยายตลาดด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด หาคู่ค้า เข้าไปศึกษาและลงทุนด้วยตนเอง สภาพตลาด ณ ปัจจุบัน ในสินค้าประเภทต่างๆ เป็นอย่างไร เช่น การตั้งราคาสินค้า การแข่งขันทางด้านราคา และคู่แข่งขันมีใครบ้าง การดำเนินการเดินเรื่องเอกสาร และการขอข้อมูลหรือคำปรึกษาในการลงทุนหากเกิดปัญหา สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้
Read More
VDO Channel
share