Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > Articles > สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 3
Article

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 3

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:49

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

 

ประเด็นคำถามหลัก

 1. การขยายตลาดการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ไปยังกัมพูชา มีความเป็นไปได้หรือไม่ และสภาพตลาดการทำธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างไร
 2. ตลาดการแข่งขันของธุรกิจรังนกในกัมพูชา เป็นอย่างไร

 

บทสรุป

 1. การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการลงทุน ดังนี้
  • สภาพตลาดในธุรกิจประเภทนั้น อาทิเช่น ความนิยมของผู้บริโภค สภาพการแข่งขัน
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น ค่าสาธารณูปโภคที่ไม่เพียงพอต่อการใช้ของประชาชนภายในประเทศ ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของกัมพูชามีราคาสูง
  • สถานที่ในการทำตลาดหรือการตั้งโรงงานผลิต ราคาค่าเช่าสถานที่ค่อนข้างมีราคาแพง นักธุรกิจไทยควรจะเข้าไปลงทุนในที่พื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่ ทั้งนี้ ที่ดินหลวงส่วนใหญ่จะเป็นที่ของเอกชน ส่วนพื้นที่ที่เหลือที่ไม่มีการจัดสรร จะเป็นพื้นที่ป่าไม้
  • แรงงาน ทักษะคุณภาพแรงงานของกัมพูชา ยังไม่มีฝืมือในการผลิตเท่าใดนัก เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้เทคนิคการผลิตสินค้า และการต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะฉะนั้นนักธุรกิจควรคำนึงถึงคุณภาพแรงงานในประเภทธุรกิจที่จะเข้าไปลงทุนด้วย  
  • โอกาสจากพื้นที่ชายแดนของกัมพูชาที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเดินทางไปศึกษาตลาดและเส้นทางไปยังเวียดนามใต้ และจีน เพื่อวางแผนการขยายตลาดไปยังประเทศที่สาม ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากรัฐบาลกัมพูชา

 

 1. การทำธุรกิจน้ำดื่มในกัมพูชา ควรจะลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป และเน้นการออกแบบแพ็ค

บรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตน้ำดื่มอยู่ประมาณ 4 บริษัท ซึ่งประเทศจีนได้ใช้ packaging แบบ recycle เพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต

 1. สินค้าทั่วไปในตลาดกัมพูชายังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร โดยผู้บริโภคกัมพูชายังมีความต้องการ

และนิยมซื้อสินค้าที่ผลิตจากไทย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค ผลไม้แปรรูป เครื่องสำอาง และสินค้าOTOP เนื่องจากว่าผู้ผลิตกัมพูชายังไม่มีความรู้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และขาดทักษะทางเทคนิคในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า

 1. ปัจจุบัน กัมพูชามีประชากรทั้งหมดประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งประชากรประมาณ 5 ล้านคน อาศัย

อยู่ในกรุงพนมเปญ และเขตปริมณฑล เช่น จังหวัดกัมปงสะปรือ และกัมปงชะนำ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ และน่าเข้าไปลงทุนเป็นพื้นที่แรกเริ่ม

 1. ตลาดรังนก เป็นตลาดที่มีผู้แข่งขันน้อยราย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1)รังนกแปรรูป 2) รังนก

แห้งสำเร็จรูปที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป โดยผู้ซื้อจะนำไปแปรรูปทำรังนก ซึ่งที่กัมพูชาจะมีอยู่ที่ จ.กัมปอต และสีหนุวิลล์ ที่มีชื่อเสียงในการผลิตรังนกเพื่อจำหน่าย โดยมีกลุ่มผู้บริโภคทั้งชาวกัมพูชา เวียดนาม และจีนที่เข้ามาทำธุรกิจ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดกัมพูชา และใช้เส้นทางการขนส่งจากกัมพูชาขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามและจีนได้

 1. ในกัมพูชา จะนำน้ำตาลจากต้นปาล์มมาทำเป็นน้ำผึ้งและไซรัป โดย 1ลิตร สามารถขายได้

ประมาณ 600-700 บาท ซึ่งถือว่าราคาขายค่อนข้างสูง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักธุรกิจไทยในการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

 

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 2

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 2

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ประเด็นคำถามหลัก การเข้าไปลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่ที่กัมพูชา ควรจะติดต่อกับใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรจะทำการขยายตลาดด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด หาคู่ค้า เข้าไปลงทุนด้วยตนเอง โอกาสและอุปสรรคทางการค้าเมื่อเข้าไปลงทุน ถ้าต้องการลงทุนที่กัมพูชา และขยายต่อไปยังประเทศลาว เวียดนาม ควรจะไปตั้งโรงงา
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 1

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 1

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ สถานทูตกัมพูชา ประเด็นคำถามหลัก การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรจะทำการขยายตลาดด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด หาคู่ค้า เข้าไปศึกษาและลงทุนด้วยตนเอง สภาพตลาด ณ ปัจจุบัน ในสินค้าประเภทต่างๆ เป็นอย่างไร เช่น การตั้งราคาสินค้า การแข่งขันทางด้านราคา และคู่แข่งขันมีใครบ้าง การดำเนินการเดินเรื่องเอกสาร และการขอข้อมูลหรือคำปรึกษาในการลงทุนหากเกิดปัญหา สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:49

share