Thailand - Cambodia Business Council ( TCBC )
Home > Articles > สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 1
Article

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 1

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา

วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ สถานทูตกัมพูชา

 

ประเด็นคำถามหลัก

 1. การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรจะทำการขยายตลาดด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด
  1. หาคู่ค้า
  2. เข้าไปศึกษาและลงทุนด้วยตนเอง
 2. สภาพตลาด ณ ปัจจุบัน ในสินค้าประเภทต่างๆ เป็นอย่างไร เช่น การตั้งราคาสินค้า การแข่งขันทางด้านราคา และคู่แข่งขันมีใครบ้าง
 3. การดำเนินการเดินเรื่องเอกสาร และการขอข้อมูลหรือคำปรึกษาในการลงทุนหากเกิดปัญหา สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้างในราชอาณาจักรกัมพูชา
 4. โอกาสและอุปสรรคทางการค้าเมื่อเข้าไปลงทุน
 5. วางแผนโครงการจะสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของชาวกัมพูชา ดังเช่น สถาบันอาชีวะ มีโอกาสความเป็นไปได้หรือไม่

 

บทสรุป

 1. การเริ่มต้นทำธุรกิจในกัมพูชา สามารถทำได้ทั้งการหาคู่ค้า และเข้าไปศึกษาและลงทุนด้วย

ตนเอง 100 % เนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมนโยบายทางการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเปิดกว้างและเสรี ผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาสินค้าได้อย่างเสรี ไม่มีการเข้าไปควบคุมหรือแทรกแซงกลไกทางการตลาด สิ่งที่แนะนำคือ ควรจะเข้าไปศึกษาธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนด้วยตนเองก่อนเพื่อศึกษาตลาด รสนิยมของผู้บริโภค และเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ เพื่อสามารถเข้าไปลงทุนได้อย่างตรงจุด แต่หากต้องการหาคู่ค้าเพื่อทำการจัดจำหน่าย เห็นควรให้ศึกษาข้อมูลของคู่ค้าอย่างละเอียด รวมถึงเอกสารต่างๆ โดยสามารถขอรับคำปรึกษาและจดทะเบียนการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้ที่สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา  (The Council for the Development of Cambodia:CDC)

 1. ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำเกษตรภายในประเทศประมาณ 85%

เป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายที่ดีหากจะนำสินค้าทางการเกษตรจากประเทศไทยไปขาย เช่น ปุ๋ย โดยสร้างแบรนด์สินค้า และกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการตลาด

 1. ด้านสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ ค่าไฟฟ้ามีราคาแพง ราคาในแต่ละพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 8 บาท

ประกอบกับยังคงประสบปัญหาจากการที่บริเวณเขื่อนไม่มีเสาไฟเพื่อกระจายกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ ส่งผลให้เกิดความขาดแคลนในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการเข้ามาจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือลงทุนทำธุรกิจเป็นไปได้อย่างยากลำบาก หากนักธุรกิจไทยมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำธุรกิจประเภทพลังงานทดแทนหรือการผลิตกำลังไฟฟ้าโดยใช้ของเสียที่มีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือการเกษตร ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างมาก  เนื่องจากยังคงมีผู้ประกอบการน้อยรายที่ใช้ประโยชน์จากของเสียเหล่านี้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

 1. คู่แข่งขันทางด้านการค้า จะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่ต้องการจะเข้าไปผลิตหรือนำไปขาย ซึ่ง

ประเทศที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ คือ เวียดนาม เพราะกลุ่มสินค้าบางชนิดที่เข้ามาตีตลาดมีคุณภาพใกล้เคียงกับของไทยในราคาที่ต่ำกว่า และมีอาณาเขตพรมแดนที่ติดกับกัมพูชา ทำให้ราคาค่าขนส่งไม่สูงมากนัก

 1. ชาวกัมพูชาต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีการสนับสนุน

ด้านการศึกษาและฝึกทักษะอาชีพจากภาครัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่งผลให้แรงงานในท้องตลาดไม่มีทักษะทาง

ด้านเทคนิค บุคลากรครูไม่เพียงพออันเนื่องมาจากเงินเดือนที่ต่ำ ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลกำลังหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางด้านแรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์กัมพูชาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการที่ไทยจะเข้าไปจัดตั้งสถาบันการศึกษา เพื่อมอบความรู้และฝึกทักษะให้แก่ชาวกัมพูชา

6. ทูตพาณิชย์กัมพูชา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ปัจจุบัน มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 30 นิคม ติดกับชายแดนไทยและเวียดนาม ซึ่งมี 8 นิคมฯ ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และในส่วนของนโยบายของรัฐบาลไทย จะมีการเปิดนิคมฯ ตามแนวชายแดน 5 จังหวัดที่ติดกับกัมพูชา โดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของกัมพูชา เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะด้านการส่งออก

 

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 3

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 3

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:49
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ประเด็นคำถามหลัก การขยายตลาดการผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ไปยังกัมพูชา มีความเป็นไปได้หรือไม่ และสภาพตลาดการทำธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างไร ตลาดการแข่งขันของธุรกิจรังนกในกัมพูชา เป็นอย่างไร บทสรุป การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ต้องคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการลงทุน ดังนี้ สภาพตลาดในธุรกิจประเภทนั้น อาทิเช่น ความนิยมของผู้บริโภค
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 2

สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา ครั้งที่ 2

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48
สรุปการขอเข้ารับคำปรึกษา ที่คลินิกให้ปรึกษาด้านการค้าการลงทุนในกัมพูชา วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย ประเด็นคำถามหลัก การเข้าไปลงทุนธุรกิจขนาดใหญ่ที่กัมพูชา ควรจะติดต่อกับใครจึงจะเชื่อถือได้มากที่สุด การเข้าไปทำธุรกิจในกัมพูชา ควรจะทำการขยายตลาดด้วยวิธีใดจึงจะดีที่สุด หาคู่ค้า เข้าไปลงทุนด้วยตนเอง โอกาสและอุปสรรคทางการค้าเมื่อเข้าไปลงทุน ถ้าต้องการลงทุนที่กัมพูชา และขยายต่อไปยังประเทศลาว เวียดนาม ควรจะไปตั้งโรงงา

DATE : 14/1/2015 TIME : 19:48

share